Deel van visie

SpW. Is een korfbalvereniging in Amsterdam waar plezier en prestatie hand in hand gaan, zowel op sportief als sociaal gebied. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zich welkom en geaccepteerd voelt en dat men kan deelnemen aan sport- en ander activiteiten..

 

Doel Technische commissie

Spelplezier en dus behoudt spelers voor je vereniging 

Acties

Overgang junioren goed (blijven) monitoren (ongoing)

Goede gesprekken met nieuwe, maar ook je bestaande leden voeren (ongoing)

Behoeftes blijven monitoren ook van de trainers.

 

Doel Jeugd activiteiten commissie (JAC)

Meer dan korfbal alleen! Plezier en prestatie hand in hand.

Acties

Veel activiteiten naast korfbal;

Activiteiten ondersteunend aan korfbal;

Stabiele organisatie van de JPR en het JAC

Elk jaar:

  • themafeest
  • Sinterklaasfeest
  • Kerstdiner
  • Pinksterkampfilm
  • Voorjaarsfeest
  • Palentoernooi
  • Pinksterkamp

 

Doel Senioren activiteiten commissie (SAC)

Meer dan korfbal alleen! Plezier en prestatie hand in hand.

Acties

Zo veel mogelijk activiteiten naast korfbal;

Deze nieuwe (oude) commissie weer op de kaart zetten binnen Sporting West/Bonarius.com

Terugkerende activiteiten

Themafeest (oktoberfest) 

klaverjasavonden

Palentoernooi

Verenigingsweekend

Deel van visie

Leden en bezoekers leven geldende gedragsregels na en spreken anderen hierop aan als dit niet het geval is

 

Doel bestuur

Sporting West/Bonarius.com heeft duidelijke gedragsregels waaraan alle leden zich conformeren 

Acties

Het bestuur zal in oktober/november de gedragsregels opstellen. Hiervoor wordt ook input gevraagd van de verschillende commissies. In februari 2022 worden de gedragsregels gepubliceerd en worden deze op diverse plekken in en rondom het clubgebouw gehangen. Er zal dan ook worden onderzocht of en welke sancties bij overtreding kunnen worden opgelegd.

 

Doel arbitrage commissie

Sportief gedrag in en buiten het veld, respectvol omgaan met elkaar, de SR en de tegenstander 

Acties

Bestaande gedragsregels hoe om te gaan met scheidsrechters actualiseren en opnieuw kenbaar maken.
Gevolgen voor individu die zich niet aan regels houdt vaststellen en vastleggen.

 

Doel Jeugd commissie

Een vreedzame vereniging waarin iedereen gerespecteerd wordt

Acties

Gedrag jegens de scheids? 

Gedrag jegens spelers

Corrigeren van gedrag?
Wie, wat en wanneer?

Deel van visie

Wij staan open voor andere activiteiten die de (sociale) verbinding met en in de buurt versterken en waarmee we een duidelijke plek in de buurt verwerven.

 

Doel bestuur

Sporting West Bonarius.com maakt het mogelijk dat er activiteiten plaatsvinden in en rondom het clubgebouw, ook toegankelijk voor niet-leden 

Acties

Contact zoeken met Gemeente Amsterdam en (welzijns)organisaties in de wijk

Deel van visie

Om een plek te hebben waarin plezier en prestatie centraal staan, is het voor Sporting West/Bonarius.com essentieel om leden te werven en te behouden. Een gezonde opbouw van onze vereniging in met name onze jeugdafdeling is hierbij van belang. Binnen de jeugdafdeling is er ruimte voor jeugdspelers om zich te ontwikkelen als (sociale) korfbalspelers in breedte- en wedstrijdkorfbal.

 

Doel Jeugd commissie

Hoe komen tot een evenwichtige taakverdeling tussen JC en TJC

Acties

Hoe komen de teams tot stand? 

Hoe gaan we dit bepalen en wanneer?

Welke input is daarbij belangrijk?

Welke technische bagage is belangrijk op welke leeftijd?

Hoe denken we over wisselen en invallen bij andere teams?

Wat is de rol en taak van de trainerscoördinator?

 

Via evaluaties met trainers en observaties van de wedstrijden worden de teams door de TJC ingedeeld 

Tweede helft veld wordt gestart met de indeling van het nieuwe seizoen

Via observatielijsten kan de ontwikkeling van de kinderen gemonitord worden

 

In principe vallen kinderen in in een hoger team.

De trainerscoördinator begeleidt de trainers en is beschikbaar voor adviezen.

 

Doel Jeugd commissie

Wat willen we met onze jeugd? Spelplezier voor alle spelers

Acties

Technische vaardigheden, passend bij leeftijdsklasse

Teamindeling met vrienden, liefst van gelijk niveau

Competitie op het juiste niveau, niet te laag, niet te hoog. Uitdaging en ontwikkeling moet mogelijk zijn.

Coaches die in staat zijn de kinderen te begeleiden, op een positieve wijze, met uitdaging en oog voor ontwikkeling.

Wat is nodig om dit doel te halen? 

Voldoende kinderen in elke leeftijdscategorie, liefst minimaal twee teams per categorie (niet behaald)

Opleidingen voor het kader (wel behaald)

Begeleiding door ervaren trainers die in staat zijn de trainers en coaches te ondersteunen (wel behaald)

Voldoende en passend materiaal; afhankelijk van leeftijd en technisch niveau (wel behaald)

 

Deel van visie

Ook voor seniorenleden is het mogelijk om zich nog verder te kunnen ontwikkelen binnen breedte- en wedstrijdkorfbal.

 

Doel Technische commissie

Algemene spelvisie Sporting West 

Acties

Een rode draad document opstellen met hierin o.a. opgenomen, Hoe spelen we? Vooral handig voor nieuwkomers die niet in de selectie gaan spelen. Hoe kunnen we dit verenigingsbreed, maar met name bij de breedtesport, ventileren. 

Opleiden/clinic aan de trainers geven.

Rode draad document bij inschrijving van nieuwe leden delen.  

Deel van visie

Om dit alles te kunnen realiseren zijn voldoende kaderleden en vrijwilligers nodig. Sporting West/Bonarius.com hecht veel waarde aan de inzet van kaderleden en vrijwilligers en probeert het vrijwilligerswerk zo goed mogelijk te faciliteren, zo plezierig mogelijk te maken en op regelmatige momenten te belonen.

 

Doel bestuur

Sporting West/Bonarius.com heeft meer dan voldoende vrijwilligers om de verschillende taken in de vereniging goed uit te kunnen voeren 

Acties

Informatiemarkt voor ouders en leden waarbij alle commissies zich voorstellen en waar men zich kan aanmelden

Nadenken over verplicht stellen van verschillende taken (denk onder andere aan fluiten van wedstrijden en kantinediensten) voor (ouders van) spelende leden

 

Doel arbitrage

Elke wedstrijd wordt gefloten door een SR 

Acties

Jeugdleden inzetten voor breedtesport jeugdwedstrijden

Senioren inzetten voor breedtesport senioren- en jeugdwedstrijden

Plan maken voor structurele (verplichte) opleiding van scheidsrechters

Plan maken voor structurele (verplichte) opleiding van scheidsrechters beoordelaars en scheidsrechters begeleiders/opleiders

 

Doel arbitrage

Zo veel mogelijk spelers (jeugd en senioren) enthousiasmeren om (af en toe) te gaan fluiten Acties

Uitvoer geven aan:

Aanwijzing spelers bij fluiten van jeugd en seniorenbreedtesport

 

Doel arbitrage

De komende vijf jaar 2 tot 3 gediplomeerde SR’s toe te voegen aan ons SR corps 

Acties

Uitvoer geven aan:

Plan voor opleiding van scheidsrechters, beoordelaars en waarnemers.

 

Doel technische commissie

Vrijwilligers en kaderleden werven (niet specifiek TC maar meer Bestuur)

Acties

Op inschrijfformulier meenemen dat een lid van SW zich committeert aan x-aantal uur vrijwillige inzet.

Optie is ledendiensten via Sportlink een extra pakket. Hier kun je deadlines aan hangen en een minimaal aantal uren. Zorg dat er een verplicht keuzepakket is waar ieder spelend lid vanaf B-junioren (die geen andere activiteiten vervullen) zich voor moeten inschrijven, hier kun je denken aan: 

Kantinediensten

Schoonmaken (extra)

Trainingen verzorgen breedte sport

Wedstrijden fluiten

 

Deel van visie

Wij zijn een financieel gezonde vereniging en willen dat graag blijven. We hebben verschillende bronnen van inkomsten en proberen deze te behouden danwel uit te breiden. Bij uitgaven houden we rekening met de draaglast van de vereniging en een te verantwoorden verdeling over en binnen de afdelingen.

 

Doel bestuur

Sporting West/Bonarius.com blijft een financieel gezonde vereniging waarbij er op een zorgvuldige en transparante wijze wordt omgegaan met de financiën 

Acties

De penningmeester houdt zicht op de uitgaven en inkomsten van de vereniging en stuurt waar nodig bij. De toelichting bij het financiële verslag en de begroting blijven beschikbaar voor leden. Daarnaast wordt de mogelijkheid van een financiële commissie onderzocht die gedurende het seizoen ook toezicht houdt op de financiën.   

 

Doel arbitrage commissie

Zo min mogelijk boetes vanuit de rompregeling arbitrage van het KNKV (bonus-malus)

Acties

Uitvoer geven aan:

Aanwijzing van SR’s voor niet door KNKV ingevulde wedstrijdsport zoveel mogelijk uit eigen gelederen.

 

Deel van visie

Binnen Sporting West/Bonarius.com willen we open, transparant en doelgericht besturen. We vinden het belangrijk dat leden betrokken zijn bij de vereniging en bij diverse praktische en bestuurlijke vraagstukken.

 

Doel bestuur

(Ouders van) Leden van Sporting West/Bonarius.com worden betrokken bij diverse vraagstukken binnen de vereniging

Acties

Regelmatig digitale enquetes 

JAV interactiever

Bestuur zal regelmatig formeel en informeel leden vragen mee te denken over vraagstukken

Notulen bestuursvergadering worden gepubliceerd/zijn op te vragen

Voorzittersoverleg